Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A ANG - Y GẼO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210128-0020
Ngày nộp: 28/01/2021
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong