Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM LỆ BÌNH - NGỤY ĐÌNH PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210128-0018
Ngày nộp: 28/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong