Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ TẤN BÔNG - PHẠM THỊ NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210128-0002
Ngày nộp: 28/01/2021
Ngày hẹn trả: 01/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả