Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LẠI PHÚ HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210127-0071
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong