Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ HOA
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210127-0006
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 01/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong