Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LỘC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210127-0060
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả