Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THIỆN QUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210127-0001
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả