Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ KIM LIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210127-0004
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 17/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả