Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210127-0002
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 01/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong