Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÙNG NGỌC SINH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210127-0018
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong