Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH THÀNH HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210127-0003
Ngày nộp: 27/01/2021
Ngày hẹn trả: 03/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong