Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ PHONG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210126-0001
Ngày nộp: 26/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/02/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong