Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ DUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210126-0061
Ngày nộp: 26/01/2021
Ngày hẹn trả: 02/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong