Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ VĂN QUÝ - ĐỖ THỊ MỸ LAI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210125-0035
Ngày nộp: 25/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả