Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A LUP
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210125-0009
Ngày nộp: 25/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả