Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THÀNH LUÂN - ĐỖ THỊ TUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210122-0069
Ngày nộp: 22/01/2021
Ngày hẹn trả: 17/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong