Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210122-0027
Ngày nộp: 22/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả