Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ HOÀI THU- PHAN HỮU HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210122-0003
Ngày nộp: 22/01/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả