Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI THÀNH CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210121-0081
Ngày nộp: 21/01/2021
Ngày hẹn trả: 22/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả