Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ MINH TÂM - PHAN THỊ VƯƠNG CƯ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210121-0032
Ngày nộp: 21/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong