Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LIỄU HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210121-0001
Ngày nộp: 21/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/02/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong