Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ MINH TUẤN - NGUYỄN THỊ LÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210120-0054
Ngày nộp: 20/01/2021
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả