Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ KIM SÁNG - TẠ THỊ OANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210120-0015
Ngày nộp: 20/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong