Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN NAM - TÔ THỊ DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210119-0050
Ngày nộp: 19/01/2021
Ngày hẹn trả: 09/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong