Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG TÌNH - VÕ THỊ CHÍNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210118-0040
Ngày nộp: 18/01/2021
Ngày hẹn trả: 09/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả