Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210115-0064
Ngày nộp: 15/01/2021
Ngày hẹn trả: 05/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả