Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ THANH HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210115-0001
Ngày nộp: 15/01/2021
Ngày hẹn trả: 10/02/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong