Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN LUẬT - NGUYỄN THỊ DÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210115-0023
Ngày nộp: 15/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong