Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ LÊ CƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210115-0016
Ngày nộp: 15/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong