Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TẤN THÀNH - VÕ THỊ KIM HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210114-0057
Ngày nộp: 14/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong