Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG CAO THẠCH - ĐÀO THỊ BÍCH TIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210114-0042
Ngày nộp: 14/01/2021
Ngày hẹn trả: 17/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả