Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG VĂN PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210114-0019
Ngày nộp: 14/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả