Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC PHÚC -BÙI THỊ NGỌC DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210113-0083
Ngày nộp: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong