Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN QUỐC TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210113-0054
Ngày nộp: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 04/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong