Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN VƯƠNG - TRẦN THỊ LÝ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210113-0036
Ngày nộp: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 22/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong