Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM PHÚ QUÝ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210113-0002
Ngày nộp: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong