Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRẦN THÙY DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210112-0001
Ngày nộp: 12/01/2021
Ngày hẹn trả: 15/01/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả