Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210111-0004
Ngày nộp: 11/01/2021
Ngày hẹn trả: 20/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong