Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210111-0001
Ngày nộp: 11/01/2021
Ngày hẹn trả: 14/01/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả