Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN XUÂN THƯỞNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210111-0001
Ngày nộp: 11/01/2021
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả