Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THU PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210108-0003
Ngày nộp: 08/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/02/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong