Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210108-0066
Ngày nộp: 08/01/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong