Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NHƯ HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210108-0001
Ngày nộp: 08/01/2021
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả