Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH QUỐC VĂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210805-0001
Ngày nộp: 05/08/2021
Ngày hẹn trả: 28/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong