Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG THỊ THẢO SƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210107-0004
Ngày nộp: 07/01/2021
Ngày hẹn trả: 12/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong