Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210107-0001
Ngày nộp: 07/01/2021
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả