Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ TRỌNG HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210106-0009
Ngày nộp: 06/01/2021
Ngày hẹn trả: 17/02/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả