Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ TỐ TRINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210106-0003
Ngày nộp: 06/01/2021
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả