Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH NGỌC TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210106-0001
Ngày nộp: 06/01/2021
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả