Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THANH TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.13.H34-210105-0001
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2021
Nộp tại: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong